Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wine Affairs - The Liqour Store
't Spil 44
1141SH Monnickendam
E-mail: info@wineaffairs.nl
BTW-nummer: NL801643375B01 
KVK-nummer: 36036783

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop tot stand gekomen via de website www.wineaffairs.nl van Wineaffairs B.V., gevestigd te Monnicendam, hierna te noemen “Wineaffairs”.2. De koper wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van Wineaffairs, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.6. Onder “de website” wordt verstaan: de in lid 1 vermelde website van Wineaffairs.7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.8. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen.

Artikel 2: Aanbod en prijzen

1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Wineaffairs mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.2. Tenzij anders wordt vermeldt, zijn de in een aanbod, prijslijst of op de website vermelde prijzen inclusief BTW en exclusief eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten en administratiekosten. Per product wordt duidelijk melding gemaakt van het hiervoor geldende BTW-bedrag en de eventuele kosten.3. Een samengesteld aanbod verplicht Wineaffairs niet tot levering van een deel van de aangeboden zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.4. Het aanbod en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.5. Getoonde modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen op de website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.6. a. Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Wineaffairs (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen of grondstoffen, mag Wineaffairs de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.       b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Wineaffairs kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag Wineaffairs er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd. 7. De prijzen van de webshop kunnen verschillen met de prijzen in de winkels van Wineaffairs. De prijzen die op de webshop worden aangeboden gelden enkel voor de webshop. De prijzen die in de winkels worden aangeboden gelden enkel voor de winkels.  8. Via onze webshop is het niet mogelijk om deel te nemen aan het spaarsysteem wat in de winkels gehanteerd wordt. In Wineaffairs winkels kan je een stempelkaart aanvragen waarmee je spaart voor korting. 9. In de Wineaffairs winkels zijn doosaanbiedingen aangeboden. Deze gelden niet voor de webshop en de korting zal dan ook niet verrekend worden. 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. Tenzij op de website anders wordt vermeld, is Wineaffairs pas aan een bestelling via de website gebonden, nadat zij deze schriftelijk - al dan niet middels een automatisch bericht - aan de wederpartij heeft bevestigd.2. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst binden Wineaffairs ook pas nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd. 

Artikel 4: Koop op afstand - bedenktijd, ontbindingsrecht

1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.2. Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd. Binnen deze bedenktijd mag de consument de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden.3. De in het vorige lid bedoelde bedenktijd bedraagt een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder):a. de zaak heeft ontvangen;b. de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in één bestelling meerdere zaken heeft besteld en deze zaken afzonderlijk worden geleverd;c. de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, indien de levering van één zaak bestaat uit verschillende zendingen/onderdelen;d. de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode.4. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling van de consument aan Wineaffairs al dan niet met gebruikmaking van een door Wineaffairs ter beschikking gesteld modelformulier. 5. Door een ontbinding overeenkomstig de voorgaande leden worden tevens van rechtswege alle eventuele aanvullende overeenkomsten ontbonden.6. De consument heeft geen ontbindingsrecht bij de levering van:a. specifieke, voor hem op maat gemaakte, zaken of zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;b. zaken die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling/verpakking na levering is verbroken;c. zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.7. Indien de consument de geleverde zaak wil retourneren omdat deze niet voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, gelden de bepalingen van het klachtartikel.

Artikel 5: Koop op afstand - retourzending, terugbetaling

1. Tenzij Wineaffairs de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, moet de consument de zaken onverwijld - maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding - in de originele verpakking, ongebruikt en voor zijn eigen rekening en risico aan Wineaffairs of een door Wineaffairs gemachtigde derde retourneren.2. Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, betaalt Wineaffairs alle van de consument - in het kader van de desbetreffende overeenkomst - ontvangen bedragen terug op dezelfde wijze en in dezelfde valuta als door de consument werd gebruikt.3. Wineaffairs is niet verplicht eventuele bijkomende kosten terug te betalen die zijn ontstaan doordat de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door Wineaffairs aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering.4. Tenzij Wineaffairs de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, kan de consument pas terugbetaling vorderen nadat Wineaffairs de zaken retour heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat de zaken door hem zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.5. Wineaffairs mag retour gezonden zaken weigeren of slechts een deel van de - van de consument - ontvangen betalingen terugbetalen, indien de zaken zich niet in de originele verpakking bevinden, bewerkt zijn, gebruikt zijn (verder dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de zaak vast te stellen) en/of beschadigd zijn. Wineaffairs informeert de consument dan direct na ontvangst van de zaken.6. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaak als zijn behandeling van de zaak verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.7. De consument is nooit aansprakelijk noch kosten verschuldigd voor het enkele feit dat hij gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht.

Artikel 6: Inschakeling derden

Als Wineaffairs dit nodig acht, mag zij bepaalde leveringen door derden laten verrichten. 

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie

1. Wineaffairs houdt alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de wederpartij heeft verkregen geheim. Wineaffairs verstrekt deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.2. Wineaffairs neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om deze informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor haar werknemers en derden die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien Wineaffairs als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak de vertrouwelijke informatie moet openbaren en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid. 

Artikel 8: Levering, leveringstermijnen

1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.2. Een overeengekomen termijn gaat in op het moment dat Wineaffairs alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de termijn naar evenredigheid verlengd.3. Wineaffairs mag in gedeelten leveren en iedere deellevering afzonderlijk factureren.4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand, het magazijn of de winkel van Wineaffairs verlaten of Wineaffairs aan hem heeft meegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Wineaffairs te bepalen wijze. Wineaffairs is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.6. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door Wineaffairs voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze niet worden afgehaald, mag Wineaffairs de zaken voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt Wineaffairs dan binnen een door Wineaffairs gestelde redelijke termijn alsnog in staat de zaken te leveren of haalt deze alsnog af.8. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Wineaffairs mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken aan derden verkopen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van Wineaffairs en/of het recht van Wineaffairs alsnog nakoming te vorderen niet aan.

Artikel 9: Klachten

1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze - bij gebreke daarvan - binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Wineaffairs. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.2. Overige klachten meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan Wineaffairs. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.3. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.4. Indien bestelde zaken uitsluitend in bij Wineaffairs voorradige (groothandels)verpakkingen of minimale hoeveelheden of aantallen kunnen worden geleverd, kunnen de zaken onderling geringe - in de branche geaccepteerde - afwijkingen vertonen wat betreft opgegeven gewichten, aantallen, kleuren en maten. Deze afwijkingen zijn geen tekortkoming aan de zijde van Wineaffairs en hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.7. De wederpartij stelt Wineaffairs in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is, is dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.8. Retourzending vindt plaats op een door Wineaffairs te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.9. Geen klachten zijn mogelijk over:a. onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen;b. verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen;c. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 10: Garanties

1. Wineaffairs voert de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.2. Wineaffairs staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.3. Indien voor de door Wineaffairs geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. Wineaffairs informeert de wederpartij hierover. 4. Wineaffairs spant zich altijd in de wederpartij zo goed en volledig mogelijk te informeren omtrent de door haar geleverde zaken, zoals over de bestanddelen/materialen waaruit de zaak is vervaardigd met het oog op eventuele huidirritaties in verband met allergieën en andere aandoeningen. Wineaffairs is daarbij echter grotendeels afhankelijk van de door de leverancier/fabrikant bij of over de zaak verstrekte (product)informatie. Om die reden kan Wineaffairs niet garanderen dat de bij/op de zaak verstrekte informatie altijd volledig of correct is en is zij niet aansprakelijk voor eventuele schade of overige gevolgen die hieruit voor de wederpartij voortvloeien.5. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert Wineaffairs alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.6. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.8. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt Wineaffairs - naar haar keuze - voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.9. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Wineaffairs. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs verlangen. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Wineaffairs gegeven garanties, aanvaardt Wineaffairs geen enkele aansprakelijkheid.2. Wineaffairs is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.4. Indien Wineaffairs aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Wineaffairs gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij Wineaffairs hiervoor aanspreken.6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.7. Wineaffairs is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie - indien de schade is ontstaan door:a. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens Wineaffairs verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;b. ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;c. fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Wineaffairs verstrekte informatie;d. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;e. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Wineaffairs adviseerde en/of gebruikelijk is;f. of doordat de wederpartij of derden namens hem (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde hebben uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Wineaffairs.8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Wineaffairs voor eventuele aanspraken van derden.9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Wineaffairs of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Wineaffairs de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 12: Betaling

1. Wineaffairs mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.2. Betaling vindt plaats op de wijze zoals aangegeven op de website, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. 3. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Wineaffairs een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.5. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.6. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Wineaffairs bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.7. Wineaffairs geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.8. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Wineaffairs de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.9. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Wineaffairs de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Wineaffairs eveneens indien zij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.10. Ontvangen betalingen brengt Wineaffairs eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.11. De wederpartij mag de vorderingen van Wineaffairs niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Wineaffairs heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.12. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van Wineaffairs totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij aanwezig zijn.4. De wederpartij mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.5. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.6. De wederpartij informeert Wineaffairs direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.7. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Wineaffairs.8. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft Wineaffairs op haar eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.9. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of Wineaffairs een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen Wineaffairs en haar werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van Wineaffairs op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

Artikel 14: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Wineaffairs mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 15: Overmacht

1. Bij overmacht van de wederpartij of Wineaffairs, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.2. Onder overmacht van Wineaffairs wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Wineaffairs, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Wineaffairs: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Wineaffairs of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen of activiteiten van cybercriminelen waardoor de website niet (volledig) beschikbaar is, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens Wineaffairs tot aan dat moment nakomen.

Artikel 16: Annulering, opschorting

1. Dit artikel is niet van toepassing op ontbinding binnen de wettelijke bedenktijd zoals bedoeld in artikel 4.2. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Wineaffairs van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Wineaffairs en afhankelijk van de al verrichte leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.3. De wederpartij vrijwaart Wineaffairs voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.4. Wineaffairs mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.5. Bij opschorting van de levering(en) op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen per direct opeisbaar en mag Wineaffairs deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten of kosten voortvloeiend uit de opschorting.6. Kosten die voor Wineaffairs voortvloeien uit het hervatten van de levering(en), zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag Wineaffairs de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

Artikel 17: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Wineaffairs, maar Wineaffairs behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.4. Ongeacht de keuze van Wineaffairs, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Wineaffairs.5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag Wineaffairs er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Privacybeleid Wine Affairs

Privacyverklaring Wine Affairs

1. Algemeen

In deze privacyverklaring informeren wij u hoe Wine Affairs, ’t Spil 44, 1141 SH Monnickendam (hierna ook “wij” en/of “ons” en/of “Wine Affairs”) met persoonsgegevens omgaat. Voor het beschikbaar stellen van Wine Affairs en zijn functies is het nodig dat wij enige persoonsgegevens verwerken. Ook als u producten bestelt worden gegevens verwerkt, die voor de aankoop en verzending van de waren nodig zijn en die voor de uitvoering van de bestelling, voor zover nodig, worden doorgegeven aan de leverancier, die wij hiervoor de opdracht hebben gegeven. Verder worden adres- en bestelgegevens voor eigen marketingdoelen verzameld en verwerkt. Voor marketingdoelen van derden worden uitsluitend gegevens vrijgegeven, voor zover dit binnen het kader van de geldende privacywetgeving is toegestaan.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is: Wine Affairs, ’t Spil 44, 1141 SH Monnickendam E-mail: info@www.wineaffairs.nl

3. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen

Over de doeleinden van het verzamelen van de persoonsgegevens en de dienovereenkomstige rechtsgrondslagen kunt u in de volgende hoofdstukken lezen.

3.1. Log-gegevens

Bij iedere toegang tot de pagina’s van Wine Affairs worden gebruikersgegevens door de internetbrowser overgedragen en opgeslagen in registratiebestanden, de zogenaamde logbestanden. De daarbij opgeslagen bestanden bevatten de volgende gegevens: Datum en tijdstip van de opvraging, naam van de opgevraagde pagina, het IP-adres, de referrer-URL (URL van waaruit u op de website bent gekomen), de overgedragen gegevens, de laadtijd en informatie over het product en de versie van de gebruikte browser.

Deze gegevensreeksen van logbestanden worden in geanonimiseerde vorm geanalyseerd om ons aanbod te verbeteren en gebruikersvriendelijker vorm te geven, fouten sneller op te sporen en op te lossen en servercapaciteiten te beheren (zie ook het hoofdstuk Analysetools en internettechnologieën). Daarnaast worden de gegevens van logbestanden gebruikt voor het herkennen van, verdedigen tegen en vervolgen van aanvallen op ons aanbod.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de log-gegevens is ons gerechtvaardigd belang in de verbetering van ons aanbod en het beheer van onze servercapaciteiten, in de storingsvrije instandhouding van ons aanbod en de naleving van onze wettelijke plichten voor het waarborgen van IT-veiligheid.

3.2. Gegevensverwerking voor het beschikbaar stellen van Wine Affairs

Voor zover wij gegevens verwerken om u de verschillende functionaliteiten ter beschikking te kunnen stellen is de rechtsgrondslag de uitvoering van de overeenkomst. Om bij uw interesses specifiek passende aanbiedingen te kunnen doen verwerken wij gegevens op basis van de rechtsgrondslag “gerechtvaardigd belang” (wij hebben een gerechtvaardigd belang in direct marketing ten opzichte van onze klanten, voor zover dit blijft binnen het kader van de richtlijnen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en het mededingingsrecht). Voor het opnemen van contact met u verwerken wij gegevens ofwel op basis van de rechtsgrondslag “toestemming” (als u een nieuwsbrief heeft aangevraagd) of op basis van de rechtsgrondslag “gerechtvaardigd belang” (als wij u per e-mail aanbevelingen voor producten opsturen; zie ook Hoofdstuk 3.5.1).

3.3. Gegevensverwerking bij online winkelen

Bovendien kunt u bij Wine Affairs onder verplichte betaling van de kosten (bewegings-) hulpmiddelen en andere producten bestellen. Wij verwerken in dit verband persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, met name de uitvoering van uw bestelling, de levering van de waren, de controle van uw kredietwaardigheid, de uitvoering van de betaling en mogelijke garantiegevallen. Daarnaast verwerken wij voor deze doeleinden in hoofdzaak uw voor- en achternaam, uw geboortedatum(in sommige gevallen), het adres waar uw bestelling en rekening naartoe wordt gestuurd, uw e-mailadres en telefoonnummer.

Voor de uitvoering van de overeenkomst of de afrekening worden uw persoonsgegevens slechts aan derden doorgegeven of anderszins overgedragen wanneer dit voor de uitvoering van de overeenkomst of de afrekening noodzakelijk is of u eerder toestemming hebt verleend. In het kader van de uitvoering van uw bestelling verkrijgen bijvoorbeeld door ons ingezette dienstverleners (bijv. logistiek- en transportondernemingen) de noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst.

Verder gebruiken wij de bij de uitvoering van de overeenkomst of de afrekening beschikbare gegevens ook, wanneer hier toestemming voor gegeven is, om bij uw interesses specifiek passende aanbiedingen te kunnen doen.

Voor zover wij gegevens verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst of de afrekening, is de rechtsgrondslag de uitvoering van de overeenkomst. Om bij uw interesses specifiek passende aanbiedingen te kunnen doen, verwerken wij gegevens op basis van de rechtsgrondslag “gerechtvaardigd belang” (wij hebben een gerechtvaardigd belang in direct marketing ten opzichte van onze klanten, voor zover dit blijft binnen het kader van richtlijnen op het gebied van gegevensbescherming en het mededingingsrecht).

3.4. Contact opnemen

Bij Wine Affairs heeft u de mogelijkheid op één manier met ons in contact komen. Per e-mail. Als u contact met ons opneemt, gebruiken wij de persoonsgegevens die u ons in dit kader vrijwillig ter beschikking stelt alleen met het doel om met u in contact te treden en uw aanvraag te kunnen verwerken.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is de uitvoering resp. realisering van precontractuele maatregelen op verzoek van de persoon in kwestie.

3.5. Marketing

3.5.1. Aanbevelingen voor producten per e-mail

Als klant van onze online winkel krijgt u van ons regelmatig productaanbevelingen per e-mail. Deze productaanbevelingen krijgt u los daarvan of u zich heeft geabonneerd op een nieuwsbrief. Hiermee gebruiken wij het door u in het kader van de aankoop gegeven e-mailadres voor de marketing van eigen waren en/of diensten, die lijken op degenen die u bij ons op grond van een al geplaatste bestelling heeft gekregen.

U kunt deze productaanbeveling op ieder gewenst moment per e-mail opzeggen middels een bericht aan info@www.wineaffairs.nl, maar ook aan het eind van iedere e-mail met productaanbevelingen, zonder dat hiervoor kosten ontstaan anders dan de verzendingskosten conform de basistarieven.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons gerechtvaardigd belang in direct marketing binnen de wettelijk toegestane omvang.

3.5.2. Nieuwsbrief

Bij aanmelding voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres voor het versturen van reclame per e-mail gebruikt. De hiervoor gegeven toestemming kunt u op ieder moment en zonder verdere kosten met wijzigende gevolgen voor de toekomst herroepen door in de nieuwsbrief op de link 'uitschrijven van Nieuwsbrief' te klikken en daarna de aanwijzingen te volgen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw e-mailadres voor de verzending van een door u bestelde nieuwsbrief is de uitvoering van de overeenkomst.

3.6. Overige doelen

Wij verwerken uw gegevens ook om onze rechten geldig te maken, uit te oefenen en te verdedigen; rechtsgrondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang in de handhaving van onze rechten.

4. Bewaarduur

In principe bewaren wij uw gegevens zolang als dit voor het leveren van dit online aanbod nodig is, resp. zolang wij een gerechtvaardigd belang hebben in het voor langere tijd opslaan daarvan (bijv. wij kunnen ook na vervulling van een overeenkomst nog een gerechtvaardigd belang hebben in het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden). Uitgezonderd van het wissen zijn uitsluitend die gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van nog uitstaande opdrachten of om onze rechten en aanspraken te realiseren, alsmede gegevens die wij op grond van een wettelijke bewaartermijn nog langer moeten opslaan. In zoverre gegevens alleen niet gewist worden omdat er een bewaartermijn bestaat, wordt de verwerking daarvan door ons beperkt, ook zonder dat u dat van ons vraagt.

5. Cookies

Op verschillende pagina’s gebruiken wij cookies, om het bezoek aan onze website aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw computer worden geplaatst. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie weer gewist van uw harde schijf (zgn. sessiecookies). Hierdoor kunnen wij u bijv. een winkelwagenteller aanbieden, waarop u kunt aflezen hoeveel artikelen er zich op dat moment in uw winkelwagentje bevinden en hoe hoog de actuele inkoopwaarde is.

Andere cookies blijven in uw computer en maken het ons mogelijk uw computer bij het volgende bezoek te herkennen (zgn. duurzame ofwel sessie-overstijgende cookies). Vooral deze cookies dienen ertoe ons aanbod gebruikersvriendelijk, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk dat u speciaal op uw interesses afgestemde informatie op de webpagina krijgt gepresenteerd. Deze cookies worden na verkoop van een jaar automatisch gewist.

Onze cookies bevatten hiervoor o.a. de volgende informatie: Sessie ID, hash voor winkelwagentje, hash voor wensenlijst, herkomst van de gebruiker, geslacht van de bezochte categorieën, laatst bezochte pagina op Wine Affairs.

De rechtsgrondslagen voor de verwerking van informatie voor onze gebruikers over de cookies zijn de uitvoering van de overeenkomst en ons gerechtvaardigd belang in een gebruikersvriendelijk en veilig ter beschikking stellen van Wine Affairs.

Vanzelfsprekend kunt u uw browser zo instellen dat hij onze cookies niet op de hardware plaatst. De help-functie in de menulijst van de meeste webbrowsers legt u uit hoe u uw browser ervan kunt weerhouden nieuwe cookies te accepteren, hoe u uw browser erop kunt wijzen dat u een nieuwe cookie krijgt en ook hoe u alle al verkregen cookies kunt wissen en alle toekomstige kunt blokkeren.

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet meer alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken.

6. Analysetools en Internettechnologieën

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens in samenhang met de gezamenlijke analysetools en internettechnologieën is ons gerechtvaardigd belang in de analyse van activiteiten op de website en gebruikersgedrag resp. surfgedrag van de gebruiker van Wine Affairs, evenals ons belang en het belang van derden in de inpassing van gepersonaliseerde, op interesses gerichte reclame.

6.1. Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zgn. “cookies”, tekstbestanden, die in uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Wij hebben op deze website een zgn. IP-anonimisering geactiveerd; hierbij wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van herkomst via de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapportages over de activiteiten op de website op te stellen en verdere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende vormen van dienstverlening tegenover de exploitant van de website te leveren. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen en voorafgaand aan het opslaan ingekorte IP-adres wordt niet samengebracht met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van de cookies middels een daarmee overeenkomende instelling van de software van uw browser verhinderen; wij wijzen er echter op dat u dan in voorkomende gevallen geen volledig gebruik zult kunnen maken van de functies van deze website. U kunt bovendien de registratie van de door cookies bijeengebrachte en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en ook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, indien u de onder de volgende link beschikbare browser plug-in downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

.

6.2. Retargeting

Deze website gebruikt retargeting technologieën, die door andere aanbieders worden geëxploiteerd. Door retargeting kunnen op websites van onze partners gebruikers met gerichte reclame worden benaderd, die al eerder interesse voor onze shop en onze producten hebben gehad. Uit studies blijkt dat de inpassing van gepersonaliseerde, op interesses betrokken reclame voor de gebruiker interessanter is dan reclame die een dergelijk persoonlijk verband niet laat zien. De inpassing van reclamemiddelen vindt bij retargeting plaats op grond van een op cookies gebaseerde analyse van voorafgaand gebruikersgedrag. Natuurlijk worden ook hierbij geen persoonsgegevens opgeslagen en net zo vanzelfsprekend vindt gebruik van de retargeting-technologie plaats met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming. Indien u niet instemt met de inzet van deze vorm van adverteren, kunt u via de instellingen van uw internetbrowser cookies deactiveren en/of bestaande cookies wissen.

6.3. Meer internettechnologieën

Op deze website wordt in het kader van meer internettechnologieën informatie over het surfgedrag van de websitebezoeker in geanonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen. Deze gegevens worden met behulp van zogenaamde cookiebestanden in uw computer opgeslagen en maken het ons mogelijk in geanonimiseerde vorm het surfgedrag te analyseren. Bijvoorbeeld uit welke stad een websitebezoeker komt, welk type browser en besturingssysteem de websitebezoeker gebruikt en welke pagina's hij op internet heeft bezocht. In geen geval kunnen daarbij de ingewonnen gegevens gebruikt worden om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. De verzamelde gegevens worden slechts gebruikt voor de verbetering van het aanbod. Daarom worden alle IP-adressen afgekort, zodat IP-adressen alleen in geanonimiseerde vorm verwerkt worden. Een ander gebruik of doorgeven aan derden vindt niet plaats.

7. Social Plugins

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens in samenhang met Social Plugins is de uitvoering van de overeenkomst, dan wel uw eventuele toestemming.

7.1. Facebook, Google+ en YouTube

Op deze website worden Social Plugins van Facebook en Google (Google+ en YouTube) ingezet. Het gaat daarbij om aanbod van de Amerikaanse ondernemingen Facebook en Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”)).

Als u een site bezoekt die zo’n plug-in bevat, legt uw browser een verbinding vanuit Facebook of Google en worden inhouden vanuit die sites opgeladen. Uw bezoek aan deze website kan daardoor eventueel door Facebook en Google worden gevolgd, ook als u de functie van de Social Plugins niet actief gebruikt. Als u een account bij Facebook of Google heeft, kunt u een dergelijke Social Plugin gebruiken en zodoende informatie met uw vrienden delen. Wine Affairs heeft geen invloed op de inhoud van de plug-ins en de overdracht van informatie.

Op hun websites stellen Facebook en Google gedetailleerde informatie over de omvang, de wijze, het doel en de verdere verwerking van uw gegevens ter beschikking. Hier vindt u ook verdere informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy.

Privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

Privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

7.2. Twitter

Op deze website zijn ook de functies van de Twitter service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (“Twitter”). Door het gebruik van Twitter en de functie “Re-Tweet” worden de door u bezochte websites op Wine Affairs met uw Twitter-account verbonden en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. Uw webbrowser legt hiervoor een directe verbinding met de servers van Twitter en geeft gegevens door aan Twitter.

Wij wijzen erop dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens, noch van het gebruik dat Twitter daarvan maakt. Meer informatie hierover vindt u in de Privacyverklaring van Twitter: https://twitter.com/privacy

.

7.3. Instagram

Op deze website zijn ook plug-ins geïntegreerd van het sociale netwerk Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA (“Instagram”). De Instagram plug-in herkent u aan de “Instagram - Button” op onze website.

Als u de “Instagram - Button” aanklikt terwijl u bent ingelogd in uw Instagram-account, kunt u op uw Instagram-profiel een link aanmaken naar de inhoud van onze pagina’s. Daardoor kan Instagram het bezoek aan onze sites toevoegen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij niet beschikken over kennis van de inhoud van de doorgegeven gegevens, noch van het gebruik daarvan door Instagram Meer informatie kunt u vinden bij de Privacyverklaring van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

.

7.4. WhatsApp

Op deze website wordt ook een WhatsApp deelknop (WhatsApp-Share-Button) geplaatst. Met de deelknop kunt u inhouden van Wine Affairs via de WhatsApp-applicatie delen op uw mobiele telefoon. De WhatsApp-deelknop is een hyperlink. Als de deelknop op deze website verschijnt, worden er nog geen persoonsgegevens overgedragen aan de exploitant van WhatsApp of aan derden. Zodra u de WhatsApp-deelknop gebruikt, bemerkt de exploitant van WhatsApp welke inhoud wordt gedeeld en dat de deelknop op deze website wordt gebruikt. Meer informatie over de omgang met persoonsgegevens door de exploitant van WhatsApp kunt u vinden in de Privacyverklaring van de exploitant: https://www.whatsapp.com/legal/#Privacy

.

8. Betalingswijzen

Om u een optimale keuze aan betalingswijzen te kunnen aanbieden werken wij samen met onze partners van Mollie, Keizersgracht 313, 1016EE Amsterdam NL. Privacybeleid Mollie: https://www.mollie.com/nl/privacy.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens in verband met de door u gekozen betalingswijzen is de uitvoering van de overeenkomst.

9. Gegevensverwerking buiten de Europese Economische Ruimte

Persoonsgegevens worden niet verwerkt in jurisdicties buiten het toepassingsbereik van richtlijn 95/46/EG (Europese richtlijn inzake gegevensbescherming), resp. verordening 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming), voor zover het niet gaat om de in deze privacyverklaring genoemde dienstverleners of derde aanbieders, die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval waarborgen wij voorafgaand aan de doorgifte dat bij de ontvanger ofwel een passend niveau van gegevensbescherming bestaat (bijv.door een eigen certificering van de ontvanger voor het EU-US-Privacy Shield, of de overeenkomst van de zogenaamde EU modelcontractbepalingen van de Europese Unie met de ontvanger), ofwel een afdoende toestemming van onze gebruiker.

10. Uw rechten

Als u uw rechten als betrokkene wilt laten gelden, dien uw verzoek dan als e-mail in bij de klantenservice: info@www.wineaffairs.nl of in schriftelijke vorm bij Wine Affairs, ’t Spil 44, 1141SH Monnickendam NL. Zorg er daarbij alstublieft voor dat een eenduidige identificering van uw persoon voor ons mogelijk is.

Recht van toegang: U heeft recht van toegang tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Recht op rectificatie en wissen van gegevens: U heeft ten allen tijde de mogelijkheid uw persoonsgegevens te laten rectificeren of wissen, mits daarvoor voldaan is aan de wettelijke bepalingen hiervoor. In geval van onjuistheden zullen wij de bij ons opgeslagen gegevens na berichtgeving door u onmiddellijk corrigeren. Persoonsgegevens worden gewist wanneer aan de wettelijke bepalingen is voldaan, o.a. omdat de gegevens voor de doelen waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt, niet meer noodzakelijk zijn of deze gegevens onrechtmatig werden verwerkt. Uitgezonderd van het wissen zijn uitsluitend die gegevens die wij voor de uitvoering van nog lopende opdrachten of voor het realiseren van onze rechten en eisen nodig hebben, evenals gegevens, die wij op grond van wettelijke bewaartermijnen langer moeten opslaan. Voor zover gegevens alleen niet gewist worden wegens een nog bestaande bewaartermijn, wordt de verwerking daarvan door ons beperkt, ook zonder dat u dit van ons verlangt.

Beperking van de verwerking: U kunt van ons, indien voldaan is aan de hiervoor geldende wettelijke bepalingen, verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens inperken.

Bezwaar tegen gegevensverwerking: Daarnaast heeft u het recht ten allen tijde bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking door ons. Wij zullen dan de verwerking van uw gegevens stoppen, tenzij wij – conform de wettelijke bepalingen – dwingende legitieme gronden voor verdere verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw rechten.

Bezwaar tegen direct marketing: U kunt bovendien bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van reclamedoeleinden (“Bezwaar tegen reclame”). Dit geldt echter niet voor de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw bestelling. Na ontvangst van uw bezwaar zullen wij de gegevens in kwestie voor geen andere doeleinden dan de uitvoering van uw bestelling meer gebruiken, verwerken of overdragen en de verzending van reclamemateriaal aan u staken.

Bezwaar tegen gegevensverwerking bij rechtsgrondslag “gerechtvaardigd belang”: Daarbij heeft u het recht ten allen tijde bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking door ons, voor zover deze berust op de rechtsgrondslag gerechtvaardigd belang. Wij zullen dan de verwerking van uw gegevens staken, tenzij wij – conform de wettelijke bepalingen – dwingende legitieme gronden voor verdere verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw rechten.

Intrekking van de toestemming: Voor zover u ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze ten allen tijde met wijzigende gevolgen voor de toekomst herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot aan de herroeping staat hier los van.

Recht tot het indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteiten: U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. U kunt zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit, die voor uw woonplaats bevoegd is of tot de voor ons bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Betaling & Levering

Betaling

iDeal

Ideal is gegarandeerd de snelste afhandeling van je bestelling en heb je je producten ook het snelst in huis. Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. iDEAL is het systeem dat u direct koppelt aan uw internetbankierprogramma bij een online aankoop.

Om gebruik te maken van iDEAL hoeft u zich niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken. Maakt u gebruik van internetbankieren bij ABN AMRO, ASN Bank, Fortis, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank of SNS Regio Bank dan kunt u direct met iDEAL betalen. U rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van uw eigen bank. Betalen zoals u eigenlijk al gewend bent en uw bestelling de dag erna al thuis! (Op werkdagen, ook zaterdaglevering)

Bankcontact

Bankcontact is gegarandeerd één van de veiligste afhandeling van je bestelling en heb je je producten ook het snelst in huis. Met Bankcontact kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. Bankcontact is het systeem dat u direct koppelt aan uw internetbankierprogramma bij een online aankoop.

Om gebruik te maken van Bankcontact hoeft u zich niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken. Maakt u gebruik van internetbankieren bij ABN AMRO, ASN Bank, Fortis, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank of SNS Regio Bank dan kunt u direct met Bankcontact betalen. U rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van uw eigen bank. Betalen zoals u eigenlijk al gewend bent en uw bestelling de dag erna al thuis! (Op werkdagen, ook zaterdaglevering)

Levering

Alle producten die wij aanbieden hebben wij op voorraad en worden geleverd via PostNL.

Op werkdagen voor besteld, is dan ook binnen 2 werkdagen thuis en levering op zaterdag! (Onder voorbehoud)

Heel soms kan het voorkomen dat een product niet voorradig is, wij zullen u dan direct informeren wanneer het product wel geleverd wordt. En zodra uw bestelling dan verstuurd is, zullen we u hierover wederom informeren.

En door een samenwerking met PostNL kunt u uw bestelling ook nog eens stap voor stap volgen. Indien u overigens niet thuis bent biedt PostNL het pakket nog twee keer aan en mocht u onverhoopt deze levering ook missen dan zullen we uw bestelling gewoon direct nog een keer opsturen, want bij WineAffairs staat de klant en service altijd voorop!

Gratis verzending?

Bij WineAffairs staat de klant altijd voorop, en om onze klanten altijd de beste deal te kunnen geven wordt elke bestelling boven de € 75,00 gratis verzonden. Kosten van een pakketzending?

De producten worden verzonden per pakket. De prijzen bij WineAffairs zijn altijd inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten binnen Nederland bedragen € 7,50.

Bezorging op zaterdag?

Om onze klanten optimaal van dienst te zijn bezorgen wij onze producten ook op zaterdag!

Bezorging bij PostNL Punt?

Om onze klanten optimaal van dienst te zijn bezorgen wij onze producten ook bij een PostNL punt bij u in de buurt, u kunt bij het bestellen kiezen voor "ophalen bij PostNL punt" en dan kunt u een PostNL punt bij u in de buurt selecteren.

Bezorging op een ander adres?


Het is ook mogelijk dat u een bestelling op een ander adres dan het factuuradres laat bezorgen. Bij het bestelplatform kunt u dit aangeven.

Retourneren?

Heeft u de verkeerde wijn bezorgd gekregen of is er iets anders? U kunt de artikelen binnen 14 dagen na aflevering retouren. U dient contact op te nemen met de klantenservice via ons contactformulier en te melden dat u uw artikel wilt retouren. U ontvangt dan uw retour formulier per mail. Voor het retouren van de artikelen zijn de kosten voor u eigen rekening. U dient de producten in dezelfde doos te verzenden als waarin u de producten heeft ontvangen. Dit om schade tijdens de verzending te voorkomen.